BR15 - de nye energiregler
Kategorier: Byggejura, Energi, BR15

BR15 - de nye energiregler

kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
kr. 5.312,50
(inkl. moms)
Kurset har ikke en aktuel kursusdato og -pris, men du kan kontakte os på kurser@molio.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når/hvis kurset atter udbydes. Kurset kan også leveres som firmakursus.

Nu er det nye Bygningsreglement udstedt!
Trafik- og Byggestyrelsen har 16. december udstedt Bygningsreglement 2015, som nu er trådt i kraft 1. januar 2016.

Er du opdateret og klar?

Hvad lærer jeg?
Kurset giver dig effektivt overblik over de væsentligste ændringer i det nye Bygningsreglement, BR15, i forhold til energireglerne, de tekniske installationer og indeklimaet.

Indhold
Kurset giver dig en solid viden om ændringerne i Bygningsreglementet vedr. nybyggeri, tilbygning, ombygning og sommerhuse. Det drejer sig fortrinsvis om energireglerne. Derudover kommer vi ind på de stramninger der er lavet i forhold til de tekniske installationer og øget fokus på indeklima:

Vi går i dybden med:
* Stramningerne der helt generelt er kommet i forhold til energireglerne
* De komplicerede ombygningsregler, hvor kravet varierer alt efter, om en konstruktion skal udskiftes eller vedligeholdes
* Energiregler der omhandler tilbygninger
* Varmetabsberegninger, som anvendes ved tilbygninger og sommerhuse

* Der bliver også strammet i kravene til de tekniske installationer - og vi ser på hvordan de påvirker både nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri.
* I forbindelse med stramningerne i energireglerne er der kommet mere fokus på indeklimaet. Derfor ser vi også på de problemer der bl.a. kan være med overtemperatur og lignende.

Vores kursister siger
"Hvis fremtidige kurser er på samme måde kan det vist ikke gøres bedre"
"Foredragsholdernes kendskab til stoffet var enormt godt. De var "levende" og fortællende. Et rigtig godt kursus"
"God gennemgang og sammenligning med tidligere versioner"
"Formidlingen, de konkrete eksempler og de indlagte opgaver. Indlægsholderne var velforberedte og meget vidende"
"Som helhed en afslappet og god fremlæggelse af alle emner. Yderst tilfreds"
"Friske foredragsholdere"
"Jeg synes underviseren havde god indsigt i emnet og var god til at præsentere ved brug af mange eksempler. Det var godt at underviseren var i stand til at svare på spørgsmål undervejs"
"Den personlige instans og det at Claus brænder for emnet, samt er en god formidler"
"Jeg synes det var utrolig godt at Claus sammenholdte det tidligere bygningsreglement med de nye krav, så man kunne se hvilke ændringer der er tale om"
"Meget god foredragsholder. God til at sammenkoble teori ift. praktiske eksempler. God til inddrage kursisterne."
"Gode foredragsholdere og god dialog undervejs."
"Dygtige undervisere, godt inde i stoffet"
"Foredragsholderen var inspirerende og var godt inde i stoffet og kunne svare på alle de tillægsspørgsmål vi havde"
"Det var bare godt!"
"Pragmatisk, jordnær formidling. Claus havde et virkeligt godt kendskab til emnet, og kunne svare på og diskutere alle spørgsmål/ indlæg."
"God og passioneret foredragsholder, der formidlede emnerne godt og forståeligt."

NB!: Det er et overbliksskabende kursus med en bred målgruppe. Vi fokuserer på de vigtigste emner, og du får prøvet de nye ting af gennem eksempler og små opgaver. Men formålet er at give det nyttige, store overblik over ændringerne - og kurset byder derfor heller ikke på en gennemgang af det samlede BR15.

Målgruppe
Alle professionelle parter i byggeriet. Bygherrer til såvel offentligt som privat byggeri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, byggesagsbehandlere og andre myndigheder med relation til byggeriet.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Undervisere
Energivejleder Anette Louise Klidsbjerg, EnergiTjenesten
Energirådgiver Marianne Bender, EnergiTjenesten

Baggrund
Driften af bygninger tegner sig for ca. 40 pct. af det samlede danske energiforbrug.

I april 2009 lancerede regeringen en strategi for reduktion af energifor-bruget i bygninger. Som en følge af regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger strammedes kravene til energiforbruget i nybyggeri væsentligt i BR10. Dette for at nå målet om at reducere energiforbruget i nye bygninger med mindst 25 pct. i 2010, mindst 25 pct. i 2015 og mindst 25 pct. i 2020, i alt mindst 75 pct. i 2020.

I forbindelse med implementering af strategi for energirenovering af bygninger er en generel opdatering og justering af bygningsreglementets energikrav en stor og central opgave. Energistyrelsen gik derfor i efteråret 2014 gået i gang med at opdatere bygningsreglementet, primært med nye energikrav.

Energistyrelsen har arbejdet meget hårdt med BR15 og har inddraget branchen intenst.

Trafik- og Byggestyrelsen har 16. december udstedt Bygningsreglement 2015, som nu er trådt i kraft 1. januar 2016.
I første halvår af 2016 vil der være overgangsperiode. 1. juli 2016 vil der ikke længere kunne bygges efter BR10 og BR15 vil dermed træde endeligt i kraft.

Det betyder bl.a., at lavenergiklasse 2015 bliver et minimumskrav, og at der indføres energirammer for eksisterende bygninger. BR15 giver også ændringer vedr. U-værdikrav til tilbygninger - og energikrav til vinduer og døre, cirkulationspumper, køleanlæg, ventilationssystemer, varmepumper, elevatorer, pavilloner, prøvning af lufttæthed, lysforhold og indeklima.

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 8.30
Registrering - kaffe/te & morgenmad

Kl. 9.00
Velkomst og præsentation til dagen

Præsentation af dagens indhold.

Kl. 9.15
Regler ved nybyggeri

Vi gennemgår reglerne for nye bygninger med fokus på ændringerne inden for:

- Energiklasserne 2015 og 2020
- Transmissionstab, arealer, temperaturer og isolering
- Energibalance, vinduer og døre
- Tekniske installationer, herunder valg af varmeforsyning, ventilation, varmefordeling, vedvarende energi, mv.
- Tæthed og ventilation
- Indeklima, temperaturer, overophedning, dagslys, mv.

Vi diskuterer ligeledes erfaringerne med lavenergibyggeri, hvor vi ser på, hvorledes ovenstående krav har været løst i praksis. Men også på udfordringerne med at bygge i klasse 2015 og 2020.

Kl. 10.30
Pause

Kl. 10.45
Regler ved ombygning/renovering af eksisterende bygninger
Hvad betyder de skærpede krav til U-værdi og linietab for de enkelte konstruktioner og for energibalance for vinduer/døre?

Vi ser på forskellige senarier inden for ombygningsreglerne. I hvilke situation skal kravene til U-værdi overholdes uanset rentabilitet og hvornår regnes der på rentabiliteten?

Vi diskuterer ligeledes de nye renoveringsklasser, og ser på hvornår de kan erstatte de specifikke U-værdikrav.

Kl. 12.00
Frokost

Kl. 12.45
Regler ved tilbygninger, ændret anvendelse og sommerhuse
Gennemgang af reglerne ved tilbygninger, ændret anvendelse og sommerhus med fokus på at imødekomme de skærpede krav til U-værdier og linietab for de enkelte konstruktioner.

Vi ser også på muligheden for at overholde kravene qua en varmetabsbegning.

Kl. 13.45
Pause

Kl. 14.00
Regler for tekniske installationer

Hvad betyder BR15 for de tekniske installationer?

Vi ser på kravene:

- Varmepumper (luft-luft varmepumpe, luft-vand varmepumpe og jordvarme)
- Kedler (olie, gas og biobrændsel)
- Fjernvarme
- Ventilationsanlæg
- Vedvarende energi

Vi ser ligeledes på kravene til varmefordelingsanlægget, bl.a. temperaturer, cirkulationspumper, teknisk isolering, styringer og automatik, mv.

Kl. 15.30
Afslutning og tak for i dag

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.